Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu sözleşme “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ” olarak anılacak olup; Selahattin Pınar Cad. G-9 Sok. Elbir İş Hanı No:9 Kat:1 Da:10 Şişli/İstanbul adresinde mukim Pati Dostlar - Klas Bilişim Hizmetleri (Bundan böyle kısaca "PATİDOSTLAR" olarak anılacaktır) İle www.patidostlar.com portalına üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

2. TANIMLAR
ÜYE: İşbu sözleşmede belirtilen www.patidostlar.com kullanmak suretiyle; PATİDOSTLAR tarafından aracı olunan hizmeti sunan ya da alan gerçek kişi

SİTE: PATİDOSTLAR’a ait ve işbu sözleşme konusu hizmetin sağlanacağı www.patidostlar.com

MİSAFİR ÜYE: SİTE'ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

HİZMET: SİTE’de belirtilecek, PATİDOSTLAR tarafından aracılığı yapılacak ve üyeler tarafından sunulan/alınan evcil hayvanlarının bakımı hizmetleri.

ÜYELİK HESABI: Üye’nin SİTE içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda PATİDOSTLAR’a talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "SİTE" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfası.

ÜYE ADI: Site Üyelerinin Site hizmetlerden faydalandıkları sırada Site içindeki diğer Üyelere yansıyan ve tanıtan üye kimlik adıdır. PATİDOSTLAR kullanım şartları gereğince kişiler gerçek ad ve soyadlarını üyelik için kullanmakla yükümlüdürler.

ŞİFRE: Site’ye üyelik esnasında üyenin kendisinin belirleyeceği ve yalnızca kendisinin bileceği, kullanacağı ve bu aşamadan itibaren Site hizmetlerinden faydalanmak için üye girişi sırasında kullanılacak harf ve numaralardan oluşan şifredir.

VERİTABANI/ARAYÜZ: ÜYELER tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları PATİDOSTLAR’ın ait olan içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği veritabanı, tasarımlar, görseller, vs. içerisinde site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
3.1. İşbu sözleşmenin konusu, SİTE’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PATİDOSTLAR tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, SİTE içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin PATİDOSTLAR tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2. www.patidostlar.com web sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları “kendi iradesiyle” peşinen kabul etmiş sayılır. www.siteadi.com sitesine giriş, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin vs. kullanılması sebebiyle, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan PATİDOSTLAR sorumlu tutulamaz. Üye bu hususu kabul eder.

4. ÜYELİK VE HİZMET ŞARTLARI
4.1. Üyelik sitenin ilgili bölümünden Üye olmak isteyen şahıs tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve PATİDOSTLAR tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. PATİDOSTLAR’ın üyelik onay aşamasında sabıka kaydı, ikametgah kaydı vs. gibi ek evrakları talep etme hakkı saklıdır.

4.2. SİTE’ye üye olabilmek için reşit olmak, insan ve hayvan canına kasten zarar veren suçlardan sabıkalı olmamak, kendisine ya da ailesine ait resmi ikametgah sahibi olmak ve PATİDOSTLAR tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, şartları sağlayamayanlar veya yukarıda belirtildiği gibi PATİDOSTLAR tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

4.3. PATİDOSTLAR her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üye’nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, sitede belirtilen kurallara aykırılık, Üye’nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun PATİDOSTLAR bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun PATİDOSTLAR tarafından tespit edilmesi veya PATİDOSTLAR’ın ticari kararları veya PATİDOSTLAR tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda PATİDOSTLAR’ın kendi iradesi ile verilecektir. PATİDOSTLAR, Üyenin hiçbir kusuru olmaksızın, tamamen ticari kararı ile üyeliği iptal eder ya da sözleşmeyi feshederse, Üyenin hizmet sunmak nedeniyle kazanmış olduğu SİTE’de mevcut bakiyesi iade edilecek, ancak Üyenin ihmal ya da kusuru ile site, üye üyelere ait evcil hayvanlara vs. zarar gelmesi halinde, PATİDOSTLAR diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla, üyenin sitedeki bakiyesine el koyma hakkına sahiptir.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
- "Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, site hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.2. Üye, PATİDOSTLAR’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Ayrıca Üye, üyelik sözleşmesini onaylarken, ayrıca muvafakat vermesi halinde, tüm üyelik ve iletişim bilgilerinin, reklam ve ticari amaçlarla 3. Kişilerle paylaşılabileceğini kabul eder.

5.3. Üyelerin, PATİDOSTLAR tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla Üyelik Hesabına girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, PATİDOSTLAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

5.4. Üyeler site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin site üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. PATİDOSTLAR, Üyeler tarafından PATİDOSTLAR’a iletilen site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı hizmetlerin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.5. Üyeler, PATİDOSTLAR’ın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. Kendi adlarına oluşturdukları üye hesaplarını kesinlikle 3. Kişilere kullandıramaz, kendi ikametlerinde kendileri sunmayı taahhüt ettikleri hizmetleri 3. Kişilere sunduramazlar. Aksi bir durumun tespiti halinde PATİDOSTLAR üyeliği iptal ederek, ilgili ÜYE hakkında hukuki yollara başvurmakta hak sahibidir.

5.6. PATİDOSTLAR’ın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, PATİDOSTLAR’ın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri site üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla PATİDOSTLAR ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı PATİDOSTLAR doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7. PATİDOSTLAR, site arayüzü ile ilgili olarak üyelerin sadece ilgili içerikleri görüntülemesine ve bu amaçla arayüzü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak içeriklere ulaşılmaya çalışılması, içeriklerin, görsellerin, vs. kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, PATİDOSTLAR üzerinde link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine PATİDOSTLAR tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen veritabanın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; PATİDOSTLAR’nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.8. Veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen PATİDOSTLAR’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.9. Sitede Üyeler ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı PATİDOSTLAR’ın, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. PATİDOSTLAR, Üyeler ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.10. Üye site üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ile ilgili olarak mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili PATİDOSTLARin herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üyelerin, PATİDOSTLAR’ın ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Evcil hayvan sahibi hizmet alan üye, ev sahibi hizmet veren üyeden aldığı hizmetlerdeki ayıplarla ilgili PATİDOSTLAR’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ilgili mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili hizmeti sunan üyeye ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten PATİDOSTLAR’ı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

- " PATİDOSTLAR "nın Hak ve Yükümlülükleri
5.12. PATİDOSTLAR, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; PATİDOSTLAR her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

5.13. PATİDOSTLAR, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm site kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. PATİDOSTLAR, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, PATİDOSTLAR’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. PATİDOSTLAR tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde PATİDOSTLAR tarafından yapılabilir. PATİDOSTLAR tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelere aittir.

5.14. www.patidostlar.com sitesinde direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ya da reklâmdır. www.patidostlar.com sitesi üzerinden bağlanılan diğer sitelerin içerikleri, bağlanılan sitelerin sorumluluğu altındadır. Bu sitelerin içeriklerinden, bu sitelerle ilgili doğabilecek hiçbir sorundan PATİDOSTLAR sorumlu tutulamayacağı gibi; linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında PATİDOSTLAR’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.15. Site üzerinde yapılan işlemler, satışlar, vs. ve ürünlere ait tüm veriler ile üyelerin bunlara bağlı işlemleri PATİDOSTLAR tarafından yedeklenmektedir. Üye’nin yazılı talebi ile kendisine ilişkin yedeklenen tüm bu veri, sadece üye ile paylaşılabilecektir. Ayrıca bu veriler PATİDOSTLAR tarafından da dilediği şekilde, iş ortaklarıyla da paylaşılmak suretiyle kullanılabilecektir.

5.16. PATİDOSTLAR, 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı’nın …… tarih ve ……. Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.

5.17. PATİDOSTLAR, sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; PATİDOSTLAR bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

6. HİZMETLER, KULLANIM KOŞULLARI VE ÖDEME ŞARTLARI
6.1. PATİDOSTLAR www.patidostlar.com üzerinden, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri Üyelere sağlayacaktır. PATİDOSTLAR tarafından verilen hizmetlerin temel hedefi; Üyelere, Site dâhilinde üyelerin evcil hayvanlarının, ev sahibi üyeler tarafından süreli olarak bakımı hizmetleri ve ödemenin işbu sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için bir sürecin sağlanmasıdır.

6.2. Üyeler arasındaki güvenli tahsilatın ve site işleyişinin sağlanabilmesi için, ilgili bedeller hizmet sunan üye namına PATİDOSTLAR tarafından tahsil edilecek, hizmetin tahahhüt edildiği şekilde gerçekleşmesi ve ayıplı hizmet şartlarının meydana gelmemesi halinde, hizmet bedeli hizmet alan üye adına, hizmet sunan üyeye hizmet süresinin sonunda 3 iş günü içerisinde gönderilecektir. Hizmet alan ya da sunan üye, tahsilat sürecinin yukarda belirtilen şekilde yönetilmesi konusuyla sınırlı olarak PATİDOSTLAR’ı yetkilendirdiklerini, hizmet alan üyenin, hizmet bedelini PATİDOSTLAR’a ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve hizmet sunan üyeye ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.3. Hizmet sunan üye; hizmet alan üyeden istediği bedelin PATİDOSTLAR tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, hizmet alan tarafından talep edilen tarihte, hizmet sunan üyenin ikametgah adresinde evcil hayvanı bakım hizmetini sunmak üzere teslim alacaktır.

6.4. Hizmet alan üye, kendisine ait evcil hayvanı, belirttiği tarihte hizmet sunan üyenin ikametgah adresine teslim etmekle yükümlüdür. Hizmet alan üyeye ait evcil hayvan, PATİDOSTLAR’a önceden bildirimi yapılmadan, hizmet sunan üye tarafından teslim alınmaz ve herhangi bir nedenle hizmet alan üye ile evcil hayvanı geri giderse, PATİDOSTLAR hizmet alan üyeden tahsil ettiği bedeli aynen iade eder ve iade edilen hizmet bedeli üzerinden %18 + KDV tutarındaki cezai şartı, hizmet sunan üyeye fatura eder ya da hizmet sunan üyenin mevcut alacaklarından mahsup eder. Hizmet sunan üye bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Hizmet alan üyeye ait evcil hayvan şartlara uygun teslim alınır ve hizmet süresi sonunda; sunulan hizmet, hizmet alan ve sunan üye arasındaki anlaşmaya ve belirtilen niteliklere uygun ve ayıpsız ise, hizmet alan üye, hizmet bedelinin, hizmet sunan üye hesabına transferi için PATİDOSTLAR’a işlem talebinde bulunur. Bu onayı veren hizmet alan üyenin; iptal, iade ya da ayıplı hizmet iddia haklarının tamamı ortadan kalkar.

6.6. Hizmet alan evcil hayvan sahibi üyenin, iptal ve ayıplı hizmet koşulları, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, şu şekildedir;

6.6.1. Evcil hayvanın belirlenen tarihte teslim alınmaması,
6.6.2. hizmetin ayıplı olması, (hizmetin ilanda taahhüt edilen şartlara uygun olmaması, evin taahhüt edilen şartlara uygun olmaması, hizmet sunan üyenin taahhüt ettiği bakım şartlarını gerçekleştirmediğinin tespit edilmesi),
6.6.3. Evcil hayvanın, hizmet sunan üyenin kusuru ya da ihmali sonucu ölmesi, hastalanması, fiziken zarar görmesi, çalınması, kaybolması,
6.6.4. Hizmet sunan üyenin, hizmet alan üyeye ait evcil hayvanı, site üzerinde kayıtlı ikametgah adresi dışındaki bir adrese teslimini talep etmesi.
Ayrıca bu gibi durumlarda, hizmet alan üyenin maddi- manevi tüm hakları saklı olup, hizmet alan ve sunan üye, bu taleplerinin tek muhatabının hizmet sunan üye olduğunu, PATİDOSTLAR’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu gibi davalarda taraf gösterilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler. PATİDOSTLAR, söz konusu ihtimallerin oluşması halinde, zarara uğrayan hizmet alan üyeye, hizmet veren üyeye ait tüm iletişim bilgilerini sunmakla yükümlüdür. Taraflar bu hususu da kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. İptal ya da ayıplı hizmet koşulları oluşmuş ise; Hizmet alan kullanıcı; ayıp ya da iptal şartı gerçekleştiyse, hizmeti onaylamadığını delilleri ile birlikte yazılı olarak PATİDOSTLAR’a bildirir. PATİDOSTLAR bu durumda, hizmet sunan üyeyi de bilgilendirerek; 15 iş günü boyunca, söz konusu tahsilatı kendi bünyesinde tutarak, iptal talebini değerlendirir. Hizmet alan üyenin haklı bulunması durumda, PATİDOSTLAR hizmet alan üyeden tahsil ettiği bedeli aynen iade eder ve iade edilen hizmet bedeli üzerinden %18 + KDV tutarındaki cezai şartı, hizmet sunan üyeye fatura eder ya da hizmet sunan üyenin mevcut alacaklarından mahsup eder. Hizmet sunan üye bu hususu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet sunan üyenin haklı bulunması durumunda, hizmet alan onaylamamış olsa dahi, PATİDOSTLAR işbu sözleşmeden kaynaklanan kendi aracılık komisyonu olan bedeli hizmet bedelinden düşerek, hizmet sunan üyenin hesabına geçer. PATİDOSTLAR bu hususta vereceği kararlarda takdir hakkına sahiptir, taraflar karardan memnun olmamaları halinde, ilgili hizmet bedeli ve zarardan kaynaklanan tazmin talepleri ile ilgili, PATİDOSTLAR’ın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını, ilgili davalarda PATİDOSTLAR taraf etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.8. Hizmet alan evcil hayvan sahibi tarafından hizmet talebi, evcil hayvan teslim edilmeden önce iptal edilebilir. Ancak böyle bir iptal gerçekleştiğinde PATİDOSTLAR, ilgili hizmete dair tahsil ettiği bedelden %18 + KDV dahil hizmet kesintisi yaparak, kalan tutarı Hizmet alan evcil hayvan sahibi üyeye iade eder.

6.9. Site üzerinde gerçekleşen, iki üye arasındaki tahsilattan önce, hizmete dair anlaşma sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, işlemden vazgeçilmesi halinde, PATİDOSTLAR’ın hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üyenin böyle bir durumda PATİDOSTLAR’dan hiçbir talebi olamaz.

6.10. Hizmet sürecinin sorunsuz tamamlanması ile, hizmet sunan üye, hizmet alan üyenin kendisine gönderilmesi için PATİDOSTLAR’ya ilettiği hizmet bedelinin, PATİDOSTLAR tarafından KDV dahil Hizmet bedeli kesildikten ve hizmet alan üye işlemi onayladıktan sonra, hizmet sunan üyenin PATİDOSTLAR’a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, anılan bedel üzerinde, PATİDOSTLAR’ın kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Hizmet sunan üye, site üzerinden sunacağı günlük hizmet bedeli tekliflerine, söz konusu evcil hayvanın “kendi cinsine uygun mama ve suyunun” dahil olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hizmet alan üye, eğer ki hizmet süresi içerisinde evcil hayvanına özel bir çeşit mama, ilaç, aşı, vs. sunulmasını talep ederse, bunlara dair ek ödemeleri site üzerinden konaklama rezervasyonu yaparken ayrıca PATİDOSTLAR tarafından belirlenmiş ürün ücretlerini ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. Hizmet alan üye, kendisine ait evcil hayvanın “başka evcil hayvanlar ile birarada bulunmamasını” talep etme hakkına sahiptir. Bu hizmeti sunabilecek üyelerin site üzerindeki sayfalarında, bu taahhüt ayrıca belirtilecektir. Hizmet sunan üye, işbu taahhüde uymaması halinde, hizmet alan üye açısından doğabilecek tüm maddi-manevi zararların kendisine ait olduğunu, PATİDOSTLAR’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. Hizmet sunan üye’nin, hizmeti sunduğu süre içerisinde evinde mevcut evcil hayvanların birden çok olması ve evcil hayvanlarının bu süre zarfında çiftleştiğinin tespit edilmesi halinde, evcil hayvanları çiftleşen hizmet alan üyeler, talep halinde yavrulara yarı yarıya sahip olacaklardır.

7. GİZLİLİK POLİTİKASI
PATİDOSTLAR, sitede Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme kapsamında kendisi ve iş ortakları yoluyla kullanabilir. PATİDOSTLAR Üyelere ait gizli bilgileri ancak işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Bu site dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu sitenin (sınırlı olmamak kaydıyla veritabanı, arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden PATİDOSTLAR’ın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) PATİDOSTLAR’a aittir. Üyeler, PATİDOSTLAR hizmetlerini, bilgilerini ve PATİDOSTLAR’ın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının PATİDOSTLAR hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu sözleşme kapsamında PATİDOSTLAR tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde PATİDOSTLAR’ın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ayrıca PATİDOSTLAR hizmetleri, bilgileri, PATİDOSTLAR telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklıdır.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
PATİDOSTLAR, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, PATİDOSTLAR işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, PATİDOSTLAR için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PATİDOSTLAR’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve PATİDOSTLAR'ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar” olarak yorumlanacaktır.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. PATİDOSTLAR KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda PATİDOSTLAR’ın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, PATİDOSTLAR’ın yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin kanun nezdinde delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. YÜRÜRLÜLÜK
İşbu sözleşme "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek onay tarihinde yürürlüğe girmiştir.